Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Szukaj w tym dziale:
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk - (w skrócie IFPAN) jest jednym z największych wiodących ośrodków badań w dziedzinie fizyki w Polsce. Instytut, z siedzibą w Warszawie, założony został w 1953 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki atomowej i cząsteczkowej, oraz fizyki biologicznej. Ponadto, Instytut kształci kadry naukowe na studiach doktoranckich. Rada Naukowa Instytutu nadaje, średnio, co rocznie, kilkunastu osobom stopień naukowych doktora, oraz kilku stopień doktora habilitowanego. We współpracy z uczelniami, IFPAN uczestniczy w realizacji prac magisterskich i licencjackich.

Struktura organizacyjna obejmuje sześć Oddziałów Naukowych, cztery Laboratoria Środowiskowe, oraz Bibliotekę. W Instytucie pracuje ok. 400 pracowników (dane na koniec roku 2020), oraz 100 doktorantów, z których połowę stanowią doktoranci zagraniczni. Trzon kadry stanowi ok.80 profesorów, w tym trzech członków zwyczajnych i jeden członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk i ok. 60 adiunktów. Liczne grono pracowników piastuje wybieralne funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i w komitetach redakcyjnych czasopism. Dorobek i aktywność Instytutu, określa m. innymi duża liczba wysoko cytowanych publikacji, międzynarodowe i krajowe nagrody, oraz sukcesy w konkursach badawczych w postaci krajowych i zagranicznych grantów. Pełne informacje o organizacji, projektach badawczych, finansowaniu oraz lista publikacji zamieszczone są na portalu IF PAN: http://www.ifpan.edu.pl.